Algemene Voorwaarden van De Clercq A&C bv, gevestigd te Tienen Veemarkt 46
Versie geldig vanaf 14/02/2021

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Clercq A&C bv en op iedere tussen De Clercq A&C bv en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite (www.zigzagshop.be) van De Clercq A&C bv. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en privacy policy van De Clercq A&C akkoord gaat. De Clercq A&C bv behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden  en/of privacy policy aan te passen na het verstrijken van de leveringstermijn.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Clercq A&C bv erkend.

1.4 De Clercq A&C bv garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering


2.1 Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.3 Indien levering binnen de afgesproken levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 De Clercq A&C bv is ontheven van alle verantwoordelijkheden en van alle betalingen van schadevergoeding zodra De Clercq A&C bv haar leverplicht heeft nagekomen én ingeval van overmacht (zie artikel 10). Aan de leveringsplicht van De Clercq A&C bv zal, behoudens tegenbewijs, volledig zijn voldaan zodra de door De Clercq A&C bv geleverde goederen ofwel één keer aan de koper zijn aangeboden ofwel in het meegedeelde afhaalpunt afgeleverd werden. Bij bezorging aan huis of in een afhaalpunt strekt het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle goederen worden geleverd op het adres dat tijdens de bestelling als leveringsadres opgegeven wordt of op het afhaalpunt dat na de bestelling meegedeeld wordt aan de klant. De Clercq A&C bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het doorgeven van foutieve gegevens door de koper.

2.6 De koper heeft de verplichting om de goederen in ontvangst te nemen op het opgegeven leveringsadres of in het opgegeven afhaalpunt.

2.7 Ingeval er zichtbare externe schade is aan het geleverde goed moet hiervan bij ontvangst door de koper een foto genomen worden en moet hiervan met aangetekend schrijven melding gemaakt worden aan De Clercq A&C bv binnen de 14 dagen na ontvangst. Ongeacht alle voorgaande impliceert het gebruik van het geleverde goed de onherroepelijke aanvaarding van het geleverde goed.

2.8 Alle verkochte goederen zijn aanvaard door de klant zodra ze geleverd zijn, alle werken zijn aanvaard door de klant
zodra ze uitgevoerd zijn. Elke klacht moet schriftelijk met aangetekend schrijven binnen de 14 dagen vanaf leveringsdatum gemeld worden aan De Clercq A&C bv.

3. Prijzen


3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, die gecatalogeerd wordt als een verkoop op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij De Clercq A&C bv. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt De Clercq A&C bv zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Clercq A&C
bv binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel aangerekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
• verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
• de levering van losse kranten en tijdschriften


5. Gegevensbeheer


5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Clercq A&C bv, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Clercq A&C bv. De Clercq A&C bv houdt zich aan de Wet bescherming
persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 De Clercq A&C bv respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 De Clercq A&C bv maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument heeft ter zake in het kader van wetgeving betreffende de koop op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Clercq A&C bv) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan De Clercq A&C bv. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door De Clercq A&C bv gegrond worden bevonden, zal De Clercq A&C bv de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van De Clercq A&C bv bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De Clercq A&C bv) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Clercq A&C bv gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Clercq A&C bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De Clercq A&C bv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Clercq A&C bv in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Clercq A&C bv en/of gebruiksaanwijzing in de verpakking zijn behandeld.


7. Aanbiedingen


7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Clercq A&C bv zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Clercq A&C bvba slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van De Clercq A&C bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De Clercq A&C bv kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen De Clercq A&C bv en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Clercq A&C bv op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 De Clercq A&C bv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties


9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Clercq A&C bv gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht


10.1 De Clercq A&C bv is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Clercq A&C bv alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De Clercq A&C bv behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Clercq A&C bv gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien De Clercq A&C bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid


11.1 De Clercq A&C bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud


12.1 Eigendom van alle door De Clercq A&C bv aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Clercq A&C bv zolang de afnemer de vorderingen van De Clercq A&C bv uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Clercq A&C bv wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.2 De door De Clercq A&C bv geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Clercq A&C bv of een door De Clercq A&C bv aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Clercq A&C bv haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Clercq A&C bv zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Clercq A&C bv.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Clercq A&C bv en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, tenzij De Clercq A&C bv er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.